Fossil Free Ghent

 

 

Fossil Free Ghent: a goal, a movement, an impact

 

-English version below-

Een update van onze divestmentcampagne aan de UGent:

Onder druk van UGent1010 is vorig jaar de beslissing in het Bestuurscollege gevallen dat de UGent haar 244 miljoen euro aan liquide middelen enkel nog 100% duurzaam zou investeren. 90% daarvan wordt in portefeuilles belegd, 10% gaat, in eigen beheer, naar lokale, niet-lucratieve (maar niet-verlieslatende) projecten. Mooi communicatie, mooie greenwashing. Hier mocht het echter niet bij blijven. Dankzij onze blijvende druk (gesprekken met Jeroen Vanden Berghe, de logistiek beheerder, de petitie…) is er sinds april ook een Commissie Duurzaam Beleggen aan de slag. Deze is samengesteld uit de financieel directeur, de logistiek beheerder, het Green Office, een vertegenwoordiger van ZAP, van ATP, en Bakou. Deze zes zijn stemgerechtigd, Fairfin vzw heeft een adviserende rol. Het is in deze commissie dat die mooie beloftes waargemaakt moeten worden.

De eerste zitting had tot doel de betrokken banken (BNP, KBC en Belfius) uitleg te laten verschaffen over de fondsen waarin de middelen van de UGent zitten. De vertegenwoordigers van de banken kwamen met mooie praatjes op de proppen over hoe duurzaam alles wel niet was. Maar, wat bleek na ons opzoekingswerk: de 244 miljoen euro worden onder andere geïnvesteerd in fossiele brandstoffen (BP, Shell, Total…), wapens, tabak, bedrijven als Monsanto… Ook voor de UGent was deze bevinding onthutsend, aangezien deze investeringen gebeuren binnen zogenaamd “duurzame” fondsen, de beste fondsen die de banken in aanbieding hebben. Hoe kwamen we dit te weten? Omwille van een wet aangenomen na de economische crisis zijn banken verplicht bekend te maken welke bedrijven er in een fonds zitten, en Bakou had deze lijsten op voorhand doorgenomen!

Hierop publiceerden de verschillende Fossil Free campagnes van het land een gezamenlijke oproep om tot een echte desinvestering over te gaan. In Knack: http://www.knack.be/…/universi…/article-opinion-850729.html…, in Le Vif: http://m.levif.be/…/universites…/article-opinion-658759.html en in Le Soir: http://plus.lesoir.be/…/universites-pour-le-climat-desinves…. Deze open brief kaderde tevens binnen een algemene divestmentcampagne opgezet door de Klimaatcoalitie: http://www.klimaatcoalitie.be/…/persbericht-lancering-dives… Als reactie liet de universiteit weten, bij monde van Vanden Berghe, open te staan voor een desinvestering aan de UGent: http://m.knack.be/…/desinvester…/article-opinion-851973.html

Eind mei greep dan de tweede commissiebijeenkomst plaats, en daar zijn zeer goede zaken uit voortgekomen. Er komt een volledige en directe omschakeling naar de meest duurzame fondsen: Socially Responsible Investing, een screening op gebied van duurzaamheid, mensenrechten… SRI-fondsen bevatten nog fossiele brandstoffen, maar wij gaan een stap verder: fossiele brandstoffen worden volledig uitgesloten! Dit zal worden voorgelegd op het Bestuurscollege van 1 september, en in diezelfde maand komt dan ook de directe omschakeling. In de daaropvolgende maanden wordt dan een dieper kader uitgewerkt met bijkomende criteria om ook meer ambitie te vertonen op andere vlakken: sociale rechtvaardigheid, Israël, de textiel- en automobielsector… Nog te zien hoe breed en hoe diep.

In januari worden dan de nieuwe aanbestedingen gemaakt voor alle drie de bestaande en tevens twee nieuwe portefeuilles. De banken die aan onze criteria kunnen voldoen (door een nieuw, écht duurzaam fonds op te richten), krijgen dan de portefeuille. Triodos Bank, de best scorende bank op vlak van duurzaamheid, maakt alvast een grote kans er een te ontvangen. En nog beter: deze nieuwe fondsen zullen tot stand komen in samenwerking met andere spelers zoals Stad Gent, The Shift (https://theshift.be/nl), andere universiteiten… Omdat verschillende partners op een dergelijk fonds kunnen intekenen, zou dit een desinvesteringsgolf over heel het land teweeg kunnen brengen!

Kortom: druk uitoefenen van onderuit loont. Er zijn goede plannen gemaakt, nu is het zaak deze ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Maar we staan al een stap dichter bij de duurzame universiteit van de toekomst! We kunnen dus echt het verschil maken!

----------------------

An update of our divestmentcampaign at the UGent:

Due to the pressure of UGent1010, last year the decision was taken by the Directorate that the UGent would invest her 244 million euros of fluid assets in a 100% sustainable way. 90% from that is being invested in portfolios, 10% goes to local, innovative projects without pursuit of profit. Nice communication, nice greenwashing. This had to be put into practice. Thanks to our persistent pressure (talking to Jeroen Vanden Berghe, the logistic manager, the petition…) a Commission Sustainable Investment has been set up in april. The commission is made up by the financial director, the logistic manager, the Green Office, a representative of the professors, of the assistants and technical staff, and Bakou. These six members can vote, Fairfin vzw is giving advice. It is in this commission that those nice promises have to be fulfilled.

The goal of the first session was to make the three banks involved (BNP, KBC and Belfius) give information about the funds in which the UGent is investing. The representatives of the banks talked about how sustainable everything was. But, what we found out: part of those 244 million is invested in fossil fuels (BP, Shell, Total…), weapons, tobacco, companies like Monsanto… For the UGent this was a huge shock too since these investments happen within “sustainable” funds, the best funds banks have to offer. How did we discover this? Because of a law following the financial crisis, banks are now forced to make public which companies constitute a fund, and Bakou went through this lists in advance!

After this, the different Fossil Free campaigns in Belgium published a joint call for real divestment. They are in Dutch and French, but here are the links anyway. In Knack: http://www.knack.be/…/universi…/article-opinion-850729.html…, in Le Vif: http://m.levif.be/…/universites…/article-opinion-658759.html en in Le Soir: http://plus.lesoir.be/…/universites-pour-le-climat-desinves…. This open letter also fit in with the broad divestmentcampaign launched by the Climatecoalition: http://www.klimaatcoalitie.be/…/persbericht-lancering-dives… As a reaction, the university let know, through Vanden Berghe, to be open for a divestment at the UGent (in Dutch, sorry!): http://m.knack.be/…/desinvester…/article-opinion-851973.html

At the end of May, the second gathering of the commission took place, which yielded some nice results. A complete and direct shift to the more sustainable funds is a fact: Socially Responsible Investing, a screening considering sustainability, human rights… SRI-funds still include fossil fuels, but we go a step further: fossil fuels will be completely banned! This will be submitted to the Directorate on the first of September, and in the same month the switch will take place. In the subsequent months a deeper framework will be worked out with additional criteria to show more ambition on other issues too: social justice, Israel, the textile and the automotive industries… We’ll see how deep and how broad this can go.

The new contracts will be arranged in January, both for the existing three portfolios and also for two new portfolios. Those banks who can fulfill our criteria (by creating a new, really sustainable fund), will get the portfolio. Triodos Bank, the most sustainable bank active in Belgium, is very likely to get one. And even better: these new funds will come about in collaboration with other actors like the City of Ghent, The Shift (https://theshift.be/nl), other universities… Because of the fact that different partners can subscribe to such a fund, this could launch a wave of divestment throughout the entire country!

In short: it pays off to pressure from below. Good plans have been made, now they have to be put in practice. But we’re already a step closer to the sustainable university of the future! We can really make a difference!

----------------------

 

Onze campagne focust zich op twee grote pijlers: de structurele en de individuele.

Our campaign focusses on two big pillars: the structural and the individual.

 

Structural Level; divest the University of Ghent

Individual Level; Move Your Money

Additional Resources

FAQ

 

Interesse? Interested?

Contact us: fossilfreegent@ugent1010.be

Sign the Petition

 

WIE ZIJN WE?

De beweging richting een duurzame toekomst vereist de sociale en economische steun van leidinggevende publieke instellingen en de actieve participatie van de samenleving in haar geheel. Als een publieke actor is het de taak van de Universiteit Gent een ethisch rolmodel te zijn op het vlak van positieve actie en het streven naar een duurzame toekomst. Toch investeert onze universiteit een ongekende som in fossiele brandstoffen en wapentechnologie, waardoor de UGent faalt haar sociale verantwoordelijkheid op te nemen. De tijd is gekomen om verder te gaan dan communicatie, het moment is aangebroken om ons financieel, praktisch en symbolisch gewicht in de strijd te werpen, het is nu dat we moeten desinvesteren om te bouwen aan een duurzame toekomst.

 

WAT WILLEN WE?

Fossil fuel divestment is essentieel voor het bouwen aan een duurzame toekomst. De divestment beweging steunt op de twee pilaren van onze maatschappij: haar individuen en haar publieke instellingen. Het geld van beide groepen wordt door banken gebruikt om te investeren in verschillende industrieën; fossiele brandstoffen en wapens inbegrepen. Deze investeringen bieden financiële steun aan de acties van een dergelijk bedrijf. Financiële investering in de ontginning van fossiele brandstoffen, in bedrijven afhankelijk van fossiele brandstoffen en in wapenbedrijven betekent dus actieve aanvaarding en promoting van de ecologische en sociale impact ervan. Het is onze verantwoordelijkheid te beseffen welke bedrijven en sectoren wij met onze geldmiddelen ondersteunen.

We vragen enerzijds van de publieke instellingen, te beginnen met de Universiteit Gent, weg te stappen uit fossiele brandstoffen en wapenhandel; en anderzijds van individuen bewust te zijn van hun financiële impact op de wereld.

 

------------------------------------------------

 

WHO WE ARE

Moving towards a sustainable future requires the social and economic support of leading public entities and the active participation by the community as a whole. As a public actor, the University of Ghent is supposed to serve as an ethical role model for positive action and a sustainable future. Yet our University invests in a unkwon amount of fossil fuel extraction and weapon technology; our University thus fails to fulfill its social responsibility. Now is the time to go beyond communication, now is the time to throw our financial, practical, and symbolic weight into the struggle, now is the time to divest and work towards a sustainable future.

 

WHAT WE WANT

Fossil free divestment is essential for a sustainable future. The divestment movement depends on two pillars of our society: Individuals and Public entities. Funds from both groups are used by banks to invest in various industries, including fossil fuels and weapons. These investments provide financial support for the actions of an industry. Financial investment in the extraction of fossil fuels, for industries dependent upon fossil fuels, and weapon industries is active consent for their environmental impact. It is our responsibility to be aware of the industries which our finances support.

We ask for the University of Ghent to divest from fossil fuels and for individuals to be aware of their financial assets.