Structural: University of Ghent Central Funds

 

Teken onze petitie / Sign our petition: Petitie

 

Centrale fondsen van de Universiteit Gent: 230 miljoen euro

 

De beweging richting duurzaam en ethisch investeren combineert de noodzakelijke sociale en economische inspanning voor een duurzame toekomst. De onwil om in te gaan tegen de financiële steun aan fossiele brandstof industrieën garandeert de bestendiging van de wereldwijde klimaatverandering. Enkel een actieve deelname van de leidinggevende maatschappelijke spelers, zoals de Universiteit Gent, zal het momentum voor verandering verder aanwakkeren.

 

Fossil Free Ghent:

De eis dat het financiële kapitaal van de Universiteit Gent desinvesteert; wij eisen een verschuiving van de investeringsportefeuilles van industrieën verantwoordelijk voor de ontginning van en afhankelijk van fossiele brandstoffen richting duurzame, ethische en niet op fossiele brandstoffen berustende industrieën.

De Universiteit Gent en de Gentse bevolking staan voor een samenleving die getekend is door een positief verhaal op vlak van milieu, ethiek en investeringen.

 

Milieu:

Afhankelijkheid en emissie van fossiele brandstoffen veroorzaken een onomkeerbaar en nefast effect op ons klimaat, wat elke gemeenschap aantast en de mogelijkheid tot een welvarende toekomst op het spel zet. Het stopzetten van financiële steun aan bedrijven in de fossiele sector zal de vraag naar en de ontwikkeling van alternatieve energieproductie stimuleren.

Ethiek:

Het is de verantwoordelijkheid van de leidende publieke instellingen om een voorbeeld van verandering te zijn. Door deel te nemen aan het groeiende momentum van de duurzaamheidsbeweging en de wereldwijde actie rond fossil fuel divestment, heeft de Universiteit Gent de unieke kans een reële speler te worden in het werken aan een duurzame en ethische toekomst, en dit zowel op lokaal als op op internationaal niveau.

Investeringen:

Fossiele brandstoffen vertonen een verhoogde graad van investeringsrisico binnen de financiële sectoren. Problemen met instabiele fossiele brandstofprijzen, verminderende energiebronnen, en een groeiende koolstofzeepbel maken een verdere investering in fossiele brandstoffen nog riskanter. Investeren in hernieuwbare energie en duurzame oplossingen vertoont echter de tekenen van een aankomende technologische boom, zowel een ethische als een rendabele investeringskeuze.

 

UGent1010 wenst een verandering van investeringen teweeg te brengen teneinde de noden van het milieu en de samenleving te weerspiegelen. Maak een einde aan de financiële steun en maak zo een einde aan de fossiele brandstof industrie.

Werk je mee aan een duurzame toekomst?

 

---------------------------------------------------------------------

 

University of Ghent Central Funds: 230 million euros

 

The move towards sustainable and ethical investment combines the social and economic effort needed to create a sustainable future. Resistance to act against the financial support of fossil fuel industries guarantees the perpetuation of the global climate change crisis. Only active participation by leading community actors, such as the University of Ghent, will spark momentum for change.

 

Fossil Free Ghent:

The demand for financial capital owned by the University of Ghent to partake in Fossil Free Divestment, the shift of investment portfolios from including fossil fuel extraction and dependent industries towards sustainable, ethical, and fossil free industries.

The University of Ghent and the Ghent community stand to gain environmental, ethical, and investment benefits which will define our society.

 

Environmental:

Fossil fuel emissions and dependency continue to create irreversible effects on the global climate. These impacts affect every community and limit the possibility of a prosperous future. Ending financial support for fossil fuel industries creates a demand for industries to develop and support alternative energy methods.

Ethical:

It is the responsibility of leading public actors to be a model for change. By participating in the gaining momentum for the sustainability movement and fossil fuel divestment, the University of Ghent has a unique opportunity to be a progressive player in creating a brighter, more sustainable, and more ethical future for the Ghent community.

Investment:

Fossil fuels show an increased level of investment risk within financial sectors. Problems with unstable fossil fuel prices, diminishing resources, and a growing carbon bubble make continued investment in fossil fuels an ever riskier financial action. Rather, investment in renewable energy and sustainable solutions show signs of becoming the next technological boom, both an ethical and profitable investment choice.

 

UGent1010 seeks to change UGent investment to reflect the needs of our environment and our community. End financial support and end the fossil fuel industry.

Will you stand for a sustainable future?